PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Nazwa, znak, symbole

Nazwa w brzmieniu: „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” i jej skrót „TPD”– Towarzystwo używa od  1949 roku, kiedy to nastąpiło połączenie  dwóch stowarzyszeń przyjaciół dzieci realizujących te same cele w różnych środowiskach: robotniczym i chłopskim.  Przyjmując do realizacji 6 podstawowych zasad oraz zachowując specyfikę właściwych dla odmiennych społeczności form i metod realizacji zadań – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stało się jednolitym ruchem wykorzystującym wspólny dorobek, przenikające się cele oraz wspólną symbolikę.

 

Pełna nazwa Towarzystwa, jak również jej skrót podlegają ochronie prawnej. Są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej:

 - oficjalna nazwa „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI” pod numerem prawa wyłącznego: 138029,

 - oficjalny skrót „TPD” pod numerem prawa wyłącznego: 233412.

 

Znak

Towarzystwo posiada własne logo ”Przyjaciel Dziecka”. Wzorcem logo jest znak graficzny zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem prawa wyłącznego 138030 oraz metalowy owalny znaczek o wymiarach 23 mm x 21 mm pokryty emalią w kolorach białym i granatowym. Rysunek na licu znaczka  wykonany złotą linią zdobniczą przedstawia dużą i małą dłoń. W dolnej części owalu widnieje napis: „Przyjaciel Dziecka” wykonany czcionką w kolorze złotym.

Logo podlega ochronie prawnej.

Logo, jako unikalna forma graficzna  służy identyfikacji wizualnej stowarzyszenia, pokazuje jego indywidualność, nakierowuje uwagę odbiorcy na główne priorytety Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Logo TPD występuje w trzech postaciach, jako:

 

 1) sygnet (znak) – oficjalne logo zarejestrowane  w UPRP,
 2) logotyp – oficjalna nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI lub jej skrót TPD zarejestrowane w UPRP oraz      nazwa właściwej jednostki organizacyjnej, zgodna z obowiązującym statutem TPD, np.: „Towarzystwo Przyjaciół      Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny”,
 3) pełne logo (sygnet + nazwa lub jej skrót), np.: sygnet  oraz „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział         Regionalny” lub „TPD Dolnośląski Oddział Regionalny”

 

Kto może używać  logo i logotypu TPD

Do używania logo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we wszystkich postaciach zobowiązane są wszystkie jednostki organizacyjne oraz placówki TPD, jednakże pod warunkiem przestrzegania następujących reguł:

1. Znak (sygnet) zachowuje oryginalną, tożsamą z wzorcem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP, formę graficzną, tzn.:

 - rysunek, kolorystykę, kształt i proporcje,

 - jest prezentowany na jednolitym tle,

 - wokół znaku nie umieszcza się dodatkowych otoków, wzorów ozdobnych, napisów itp.,

 - dopuszcza się używanie znaku w graficznej formie wektorowej (do pobrania),

 - w zależności od formy i celu przekazu– można zmienić wielkość znaku, jednakże przy zachowaniu wymaganych reguł.

2. Logotyp (nazwa) zachowuje oryginalną typografię nazwy oficjalnej Towarzystwa oraz dostosowaną do niej typografię nazwy własnej, 

Obowiązuje następujący  krój i kolor czcionki logotypu:

3. Kompozycja pełnego logo zgodna jest z kolorystyką i wzorcem logotypu,  jest czytelna i powtarzalna we wszystkich używanych wersjach.

 

Logo i logotyp TPD na przykładzie

 

UWAGA!

Wszystkich członków obowiązuje ochrona nazwy i symboliki i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Należy o tym pamiętać przy projektowaniu papierów firmowych, zaproszeń, ulotek, banerów, rekwizytów i gadżetów oraz innych materiałów promujących Towarzystwo Przyjaciół Dzieci znaków używanych w wydawnictwach TPD