PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Informacja dotycząca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 PODSTAWOWE KIERUNKI PRACY TPD

 •   organizacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka) prowadzona przez Krajowy i 15 wojewódzkich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych;
 •   opieka i pomoc udzielana dzieciom rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych itp. (pomoc materialna, dożywianie, poradnictwo itp.);
 •   opieka i pomoc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne, w tym szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, dzieciom na dietach eliminacyjnych (nietolerancja glutenu, mleka, fenyloketonuria) dzieciom chorym na cukrzycę insulinozależną, dzieciom z wrodzoną łamliwością kości oraz rozszczepem wargi i podniebienia;

 

 •   działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez terenowe koła przyjaciół dzieci; oparta m. in. o terenowe placówki (świetlice) TPD, zaś ostatnio o intensywnie rozwijaną sieć środowiskowych ognisk wychowawczych (ok. 300 placówek w kraju, z których codziennie korzysta ok. 15 tys. dzieci), organizują one dożywianie, pomoc w nauce, zajęcia reedukacyjno-resocjalizujące oraz, w porozumieniu z rodzinami i szkołami, dążą do eliminacji zagrożeń wychowawczych i opiekuńczych, mogących doprowadzić do powstawania i utrwalania się patologicznych zachowań naszych podopiecznych;

 

 •   organizacja wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo (w tym profilaktyczno-terapeutyczne turnusy rodzinne tzw. wczasy z pedagogiem, psychologiem) oraz dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Prowadzenie stałych placówek:

 •   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD "Helenów" w Warszawie - Międzylesiu. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z mikrozaburzeniami centralnego układu nerwowego oraz dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Korzysta z niego 140 dzieci. Ośrodek składa się ze szkoły podstawowej, internatu, działu reedukacji i działu usprawniania, w tym pawilonu hydro i fizykoterapii (basen i gabinety zabiegowe);

 •   Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Serocku k/ Warszawy, przeznaczony dla dzieci, którym rodzice nie zapewniają właściwej opieki;

 •   3 domy wczasów dziecięcych (Jastrzębia Góra, Sól k/ Żywca i Głaz) przeznaczone dla dzieci z terenów zagrożonych ekologicznie. Pobyt dzieci w tych ośrodkach wykorzystywany jest przede wszystkim dla osiągnięcia celów profilaktyczno-zdrowotnych z jednoczesnym spełnianiem obowiązku szkolnego - dzieci odbywają zajęcia lekcyjne w czasie trwania turnusów (ok. 1500 dzieci rocznie);

 •   Kolegium Edukacji Specjalnej im. dr Jerzego Serejskiego z trzema wydziałami: pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki integracyjnej, pedagogiki resocjalizacyjnej, oligofrenopedagogiki z terapią zajęciową;

 •   Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Bielsku Białej;

 •   Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Wąsoszu-Kulach;

 •   Ośrodek Komunikacji Symbolicznej BLISS w Warszawie prowadzący działalność w zakresie metod porozumiewania się z dziećmi szczególnie ciężko uszkodzonymi (mózgowe porażenie dziecięce w wyniku którego porażone są kończyny i ośrodki mowy).


      Przedstawione wyżej formy działalności Towarzystwa prowadzone są przy minimalnym zatrudnieniu pracowników etatowych. Wiele inicjatyw i programów podejmowanych jest dobrowolnie przez członków naszego Towarzystwa, którzy angażują swój czas, serce i doświadczenie na zasadach pracy społecznej. Dotyczy to przede wszystkim działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych i dzieci osieroconych.

      TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin. Podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa jest Koło TPD, które może prowadzić działalność zarówno w środowisku zamieszkania jak i przy placówkach czy instytucjach.

      TPD prowadzi działalność edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno-plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp.