PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Dla pełniejszego zrozumienia, czym było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jako organizacja społeczna, należy przypomnieć jego historię i podejmowane inicjatywy oraz doświadczenia, jakie zdobyło w swojej pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

Z inicjatywy osób z Uniwersytetu Ludowego i Komitetu Równouprawnienia Kobiet, w połowie grudnia 1913 r., odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne krakowskiego TPD. Pierwszy Zarząd Towarzystwa został wybrany na walnym zgromadzeniu członków w dniu 23.04.1914 r.

B. Bobrowska w „Rzeczypospolitej Dziecięcej” w sposób następujący określiła założycieli krakowskiego TPD: „Gromadka entuzjastów nowego wychowania postanowił zespolić wysiłki dla zorganizowania placówki społecznego wychowania”.

W pierwszego zarządu weszły m.in.: dr R. Bogdani,  K. Silbermanowa,  W. Weychert-Szymanowska; do Sądu Rozjemczego m.in. B. Bobrowska,  M. Falski; do Komisji Rewizyjnej m.in.: M. Marecki, H. Radlińska. Towarzystwo było nurtem społecznym lewicującym, postępowym i nowatorskim. Opiekowało się dziećmi potrzebującymi pomocy- przede wszystkim ze środowisk robotniczych i rzemieślniczych. RTPD korzystało z dorobku i doświadczeń krakowskiego TPD. T. Arciszewski, w imieniu Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim (protoplasty RTPD- zał. 1919 r.), zwrócił się do krakowskiego TPD o pomoc i współdziałanie w zorganizowaniu w Warszawie analogicznego towarzystwa. Z inicjatywy T. Arciszewskiego odbyła się w Krakowie 31.10.1925 r. konferencja , na której instytucje opieki nad dzieckiem robotniczym, postanowiły przystąpić do akcji zjednoczeniowej. W dniu 31.10.1926 r, na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Warszawie, doszło do zjednoczenia zainteresowanych instytucji opieki nad dzieckiem robotniczym. Zreorganizowane i zjednoczone towarzystwo przyjęło nazwę – Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ( RTPD). Warto podkreślić, że statut był wzorowany na statucie krakowskiego TPD. Krakowskie TPD, na walnym zebraniu w dniu 7.02.1927r; postanowiło zachować swą samodzielność ( z własnym statutem) i przystąpić do RTPD w charakterze członka współdziałającego. Oba odrębne stowarzyszenia, współdziałały ze sobą dla dobra  swych podopiecznych dzieci. Krakowskie TPD, wraz z wieloma innymi organizacjami społecznymi, zostało rozwiązane w ramach akcji likwidacyjnej tych organizacji, przeprowadzonej przez władze państwowe w pierwszych latach po II wojnie światowej..