PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Nasz nowy partner społeczny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Ziko dla Zdrowia. Nasze Organizacje podpisały porozumienie, w ramach którego zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.  

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku z inicjatywy krakowskiego przedsiębiorcy Jana Zająca.  Jej celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz działań charytatywnych.  Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Fundacja Ziko dla Zdrowia mają w planie współpracę przy realizacji programów społecznych na rzecz poprawy sytuacji dzieci w Polsce. Dzięki połączeniu sił obydwu organizacji możliwe będzie dotarcie z prozdrowotnymi programami edukacyjnymi i charytatywnymi do podopiecznych Towarzystwa, którzy korzystają z różnorodnych form opieki i zajęć w kilkuset placówkach na terenie całego kraju.

Pierwszy na skalę ogólnopolska program realizowany w partnerstwie strategicznym obu organizacji ruszy jeszcze w październiku bieżącego roku.